Regulamin strony

Jesteśmy biurem agencyjnym  pośredniczącym w sprzedaży ofert największych organizatorów w kraju.

Amalfi Travel Spółka Cywilna Anna Prudło Magdalena Blok

Ul.Powstańców Warszawskich 16/48

41-902 Bytom

NIP 6263012417

REGON 243285141

REGULAMIN PŁATNOŚCI ZA POŚREDNICTWEM SERWISU Przelewy24

& 1

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania wpłat dla Biura Podróży AMALFI TRAVEL S.C. za pośrednictwem Serwisu Przelewy24

& 2

Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

Odbiorca płatności - Biuro Podróży AMALFI TRAVEL S.C. z siedzibą w Bytomiu , ul Powstańców Warszawskich 16/48 NIP 6263012417

Płatnik - osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje płatności na rzecz Odbiorcy płatności.

Operator płatności - PayPro SA (PayPro) - Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.

Serwis  internetowy - serwis Przlewy24 pośredniczący w przekazywaniu wpłaty pomiędzy Odbiorcą płatności a Płatnikiem.

Płatność - dokonywana przez Płatnika wpłata na rzecz Odbiorcy płatności z wykorzystaniem Serwisu.

& 3

Odbiorcą płatności jest Biuro Podróży AMALFI TRAVEL S.C. z siedzibą w Bytomiu przy ul Powstańców Warszawskich 16/48,  NIP 6263012417

Podmiotem świadczącym usługę płatniczą, zwaną dalej w niniejszym regulaminie „Usługą Pzrelewy24" na rzecz Użytkowników jest Operator płatności. Operator płatności realizując Usługę Przelewy24 występuje jako dostawca usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2017 r. o Usługach płatniczych. (Dz.U. 2016.1572 t.j.). Wszystkie transakcje przeprowadzane są podczas połączenia szyfrowanego najwyższej jakości certyfikatem. Jako pełnoprawna instytucja finansowa jest ściśle nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego świadcząc usługi w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej. Każda wpłata dokonana przez Płatnika stanowi wpłatę za usługi agencyjne Biura Podróży AMALFI TRAVEL. S.C.

Wpłaty przekazywane za pośrednictwem Przelewy24 będą przekazywane na rachunek bankowy: ING Bank 06 1050 1230 1000 0091 3630 1356

& 4

Reklamacje i zwroty

Odbiorca płatności przewiduje zwrot wpłaconych środków i reklamacji w zależności od warunków uczestnictwa imprezy turystycznej, którą opłaca płatnik.

Użytkownik może złożyć reklamację, jeśli wpłaty, o których mowa w Regulaminie płatności w & 3 ust. 3 nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamacje można złożyć w formie pisemnej- osobiście w Biurze Podróży AMALFI TRAVEL S.C. z siedzibą w Bytomiu , ul Powstańców Warszawskich 16/48 NIP 6263012417

lub przesyłką pocztową art. 3 punkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo Pocztowe (Dz. U. poz 1529 z późn. zm), elektronicznej - w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail: biuro@amalfitravel.pl

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 30 dni.

& 5

Niniejszy Regulamin jest udostępniony w Biurze Podróży AMALFI TRAVEL S.C. z siedzibą w Bytomiu , ul Powstańców Warszawskich 16/48 i na stronie www.amalfitravel.pl

W zakresie nieregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.